Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Viện Nghiên Cứu Chiến Lược

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC

GIỚI THIỆU VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC

Viện Nghiên cứu Chiến lược là một đơn vị hoạt động tự chủ, trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Tiền thân của viện có tên gọi là Viện Nghiên cứu và Quản trị Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 2008/QĐ-DCT...

DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DO VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DO VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

Viện Nghiên cứu Chiến lược đã và đang tham gia chủ trì thực hiện các đề tài, dự án khoa học - công nghệ các cấp